مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف

مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف

مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف

دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف

بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :

مقايسه اولويت¬بندي زماني سيل¬خيزي در دوره¬هاي هيدرولوژيكي مختلف
 (مطالعه موردي: زيرحوزه¬هاي آبخيز كوشك¬آباد خراسان رضوي).

چکيده
يكي از مسائل مهم و اساسي كه امروزه اكثر كشورها با آن مواجه بوده و هستند، خسارت¬هاي ناشي از سيل مي¬باشد. براي پيشگيري و مهار سيل از طريق شناسايي مناطق سيل¬خيز، از راهکارهاي مختلفي استفاده مي¬شود. به دليل اينكه اکثر حوزه¬هاي آبخيز داراي فصول سيل¬خيزي متفاوتي مي¬باشند، تحقيق حاضر به مقايسه اولويت¬بندي زماني سيل¬خيزي زيرحوز¬هاي آبخيز كوشك¬آباد خراسان رضوي با استفاده از مدل HEC-HMS، پرداخته است. در اين تحقيق پس از شناسايي دوره¬هاي هيدرولوژيكي موجود در منطقه و تهيه اطلاعات مورد نياز براي تهيه هيدروگراف سيل، از روش شبيه¬سازي هيدرولوژيكي SCS در تبديل رابطه بارش-رواناب در سطح زيرحوزه¬ها و نيز رونديابي آبراهه¬هاي اصلي به روش ماسكينگام به منظور استخراج هيدروگراف سيل خروجي حوزه استفاده شد. اولويت¬بندي زيرحوز¬ه¬ها از نظر سيل¬خيزي در دو دوره هيدرولوژيكي بهاره و تابستان-پاييزه با كاربرد مدل HEC-HMS محاسبه شده و واسنجي لازم براي پارامترهايي چون تلفات اوليه، شماره منحني و زمان تاخير در هر دوره هيدرولوژيكي صورت گرفت. سپس با حذف متوالي و يك به يك زيرحوزه¬ها از فرايند رونديابي داخل حوزه، زيرحوزه¬ها بر اساس ميزان مشاركت در دبي اوج و حجم سيل خروجي حوزه، در هر دوره هيدرولوژيكي اولويت¬بندي گرديدند. براي بيان معني¬دار بودن و يا عدم معني¬داري اختلافات زماني در اولويت¬بندي زيرحوزه¬ها، از آزمون آماري تي-تست جفتي استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه تغييرات درصد مشاركت دبي اوج و حجم سيل زيرحوزه¬ها در خروجي انتهاي حوزه، در زمان¬هاي متفاوت معني¬دار مي¬باشد.
واژگان کليدی: سيل¬خيزی, اولويت¬بندی زماني, دوره¬هاي هيدرولوژيكي, مدل HEC-HMS، كوشك¬آباد خراسان رضوي.

مقدمه
سيل به عنوان يک واقعه اجتناب¬ناپذير، پذيرفته شده است؛ و آنچه مسلم است سيلاب ناشي از بارش است. رابطه بارش- رواناب از حوزه¬اي به حوزه ديگر، حتي زيرحوزه¬ها تفاوت محسوسي دارد (خسروشاهي 1380). شرايط رودخانه و موقعيت مکاني زيرحوزه¬ها در زمانهاي مختلف هيدرولوژيکي نيز، از جمله عواملي هستند که در تغيير وضعيت سيل تأثير دارند و بايستي مورد بررسي قرار گيرند. در بين عوامل موثر بر سيل¬خيزي زيرحوزه¬هاي بحراني، مهمترين عامل شماره منحني CN)) مي¬باشد (جوکار، 1381). عامل  CNداراي تغييرات زماني مي¬باشد (Young وCarleton، 2005)؛ كه تغيير در فرآيند¬هاي هيدرولوژيکي ناشي از تغيير در نحوه استفاده از اراضي، اثرات مهمي روي کميت و کيفيت رواناب خروجي از حوزه خواهد داشت. بر اين اساس بكارگيري مدلهاي بارش-رواناب ابزاري موثر براي مديريت هستند (روغني و همكاران، 1382).
Singh (1996) با بررسي تغييرات زماني و مکاني بارش، تغيير رفتار حوزه روي هيدروگراف سيل را از نظر شکل، تداوم و دبي پيک هيدروگراف سيل بررسي كرد. Vanshaar  و همکاران (2002) از مدل  DHSVM براي شبيه¬سازي اثرات هيدرولوژيکي پوشش زمين براي 4 زيرحوزه رودخانه کلمبيا استفاده کرده و بيان مي¬دارند که شاخص سطح برگي کم، آب معادل برف و جريان بيشتر را به دنبال دارد. Melesse و Shih (2002) براي تخمين توزيع مکاني ارتفاع رواناب، از تصاوير ماهواره¬اي براي تغييرات کاربري اراضي و CN حوزه Kissimmee در جنوب فلوريدا استفاده کردند. نتايج نشان داد که با تغيير کاربري و به تبع آن تغييرات سيل، استفاده از تصاوير ماهواره¬اي براي مطالعه عکس العمل حوزه نسبت به سيل مفيد است. Foody و همكاران (2004) به منظور شناسايي مناطق حساس به تند سيل¬ها در منطقه¬اي در غرب مصر از مدل HEC-HMS به منظور شبيه¬سازي سيلاب استفاده كردند؛ كه منجر به شناسايي 2 منقطه حساس گرديد. Hassanzadeh  و Aalami (2005) با استفاده از مدل HEC-HMS درحوزه آبخيز سد گلستان مبادرت به تعيين سيل¬خيزي زيرحوزه¬ها پرداختند. مرداني (1377) با مطالعه سيل¬خيزي حوزه آبخيز روئين خراسان، به تعيين زيرحوزه¬اي که نقش زيادي در توليد رواناب کل حوزه دارد پرداخت. خسروشاهي (1380) تاثير سيل¬خيزي زيرحوزه¬ها را از طريق مدل رياضي HEC-HMS در حوزه آبخيز دماوند مورد بررسي قرار داد و زيرحوزه¬اي که بيشترين تاثير را در خروجي داشته، معرفي نموده است. جوکار (1381) براي تعيين سيل¬خيزي زيرحوزه¬هاي رودخانه شاپور در استان فارس با استفاده از شبيه¬سازي جريانهاي سيلابي، ميزان مشارکت هر يک از زيرحوزه¬ها در هيدروگراف سيل خروجي حوزه را بدست آورد. روغني و همكاران (1382) با استفاده از مفهوم نمودار مساحت–زمان و بکارگيري مشخصات حوزه، در مدل هيدرولوژيکي RAFTS، نحوه توزيع مکاني زيرحوزه¬ها در سطح منطقه را مورد بررسي قرار دادند. يثربی (1384) با نصب اشل در خروجی زيرحوزه¬های آبخيز هراز و با قرائت روزانه آنها و تهيه منحنی دبی-اشل, اقدام به محاسبه دبی روزانه و شناسايي تغييرات زمانی-مکانی و اولويت¬بندی زيرحوزه¬ها در رواناب توليدی نمود. بر طبق نتايج به دست آمده, مقادير رواناب طی ماههای مختلف دارای تغييرات زيادی بوده است ...

بــانک جامع تــحــقــیــقـات رشتــه جغرافــــیـــا

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

- تعداد صفحات : 35
- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

- جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید.  

کـلمـات کـلـیـدی : ,سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, تحقیق در مورد سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, دانلود تحقیق سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, دانلود رایگان تحقیق سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, پروژه سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, مقاله سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, مقاله در مورد سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, پروژه در مورد سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, پایان نامه سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, تحقیق آماده در مورد سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, رشته جغرافیا , power point , فرمت ورد , تحقیق آماده جغرافیا در مورد سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, تحقیق دانش آموزی سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, تحقیق کلاسی آماده سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, تحقیق درباره سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, تحقیق رایگان سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, پاورپوینت سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, تحقیق در رابطه با سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, تحقیق راجب سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, پروژه درباره سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, دانلود پاورپوینت آماده سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, مقاله در مورد سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, مقاله درباره سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي,دانلود تحقیق دانش آموزی , تحقیق با موضوع سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, تحقیق دانش آموزی در مورد سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, تحقیق آماده سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي, درس جغرافیا , دانلود رایگان تحقیق در مورد سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكيمقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, تحقیق در مورد مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, دانلود تحقیق مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, دانلود رایگان تحقیق مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, پروژه مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, مقاله مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, مقاله در مورد مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, پروژه در مورد مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, پایان نامه مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, تحقیق آماده در مورد مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, رشته جغرافیا , power point , فرمت ورد , تحقیق آماده جغرافیا در مورد مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, تحقیق دانش آموزی مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, تحقیق کلاسی آماده مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, تحقیق درباره مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, تحقیق رایگان مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, پاورپوینت مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, تحقیق در رابطه با مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, تحقیق راجب مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, پروژه درباره مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, دانلود پاورپوینت آماده مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, مقاله در مورد مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, مقاله درباره مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف,دانلود تحقیق دانش آموزی , تحقیق با موضوع مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, تحقیق دانش آموزی در مورد مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, تحقیق آماده مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف, درس جغرافیا , دانلود رایگان تحقیق در مورد مقايسه اولويت بندي زماني سيل خيزي در دوره هاي هيدرولوژيكي مختلف